Obchodné podmienky spoločnosti BORAK BUILDING-SK s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou BORAK BUILDING-SK s.r.o. a dostupnom pod internetovou  adresou: www.megarent.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

Naše obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť BORAK BUILDING-SK s.r.o, so sídlom Svederník  167,  013 32  Dlhé Pole, IČO: 44456336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Žiline, odd. Sro, vložka číslo 50353/L (ďalej len „predávajúci“), a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“), ktorý je zákazníkom vyššie uvedeného internetového obchodu.

Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým  zákonom č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, Zákonom č. 22/2004 Z. z. – Zákon o elektronickom obchode a zákonom č. 122/2013 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a občianskym zákonníkom.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument “Spôsoby dopravy“, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

1. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

2. Webové rozhranie

Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je uvádzaná s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Odoslanie objednávky kupujúcim je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty, ktorú kupujúci vyplnil v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká týmto doručením prijatia objednávky (akceptáciou).

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi zoznámiť. Kupujúci má možnosť si tieto obchodné podmienky v príslušnom znení uložiť a vytlačiť.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu a taktiež má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo došlo k chybe v skladovom hospodárstve, prípadne bola chybne uvedená cena. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu už zaplatená čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, v závislosti na charaktere objednávky (najmä väčšie množstvo tovaru, vyššia kúpna cena, vyššie náklady na dodanie tovaru a pod.) pred prijatím ponuky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. Ak kupujúci objednávku nepotvrdí, má predávajúci právo ustúpiť od ďalšieho rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy, pričom takéto konanie nemožno považovať za nečestné konanie.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia dohodnutých záväzkov.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

4. Platobné podmienky

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobného systému a bezhotovostné platby platobnou kartou je kúpna cena splatná bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky, pričom predávajúci nie je povinný odoslať tovar pred prijatím platby.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

5. Dodanie a prevzatie tovaru

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  • osobný odber
  • zasielanie prepravnou službou Geis

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému BORAK BUILDING-SK, s. r. o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu megarent@megarent.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

Práva z vadného plnenia, ako aj svoje sťažnosti alebo podnety, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky na adresu:

Megarent s.r.o., Dlhá 191, 010 09 Žilina – Bytčica,

a to vždy spolu s dokladom o kúpnej zmluve. V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa záručné podmienky a práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na internetovej stránke www.megarent.sk.

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak sa nejedná o prípady, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo webovom rozhraní.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a to aj vtedy, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak nie je možné, aby spotrebiteľ vydal všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na túto peňažnú náhradu na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

8. Ostatné dojednania

Na darčeky, ktoré sú kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Poskytnutie takých darčekov je darovaním. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, má kupujúci povinnosť vrátiť predávajúcemu všetky prijaté darčeky poskytnuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil. Podobne má kupujúci povinnosť vrátiť poskytnuté darčeky predávajúcemu, pokiaľ dôjde k výmene alebo vráteniu zakúpeného tovaru. Poskytnuté darčeky musia byť vrátené v pôvodnom stave, pričom kupujúci predávajúcemu zodpovedá za zníženie ich ceny a je povinný poskytnúť primeranú peňažnú náhradu.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru, ak je mu tovar odovzdaný pred uhradením celej kúpnej ceny.

10. Prevádzková doba

Objednávky cez internet non-stop
Objednávky prostredníctvom personálu predajcu:
Otváracia doba:     Po – Pia : 7:00 – 16:00
Sob: 7:00 – 12:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na www.megarent.sk.

11. Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailová adresa) sú dôverné. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely: realizáciu kúpnej zmluvy, vedenie používateľského účtu a marketingové účely a to k týmto osobným údajom: meno a priezvisko, adresa bydliska a / alebo miesto podnikania (podnikateľ), identifikačné číslo (podnikateľ), adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“). Tento súhlas poskytuje kupujúci na dobu neurčitú.

Kupujúci má právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj ďalšie práva upravené v zákone o ochrane osobných údajov. Kupujúci týmto súčasne dáva súhlas so zasielaním obchodných oznámení na elektronický kontakt, ktorý uviedol v rámci osobných údajov (adresa elektronickej pošty). Kupujúci môže tento súhlas bezplatne kedykoľvek odmietnuť a to aj pri každej obchodnej komunikácii, ak tento súhlas už predtým neodmietol.

Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy predávajúceho. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami. Osobné údaje predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.

Objednávka spotrebiteľa je po uzavretí kúpnej zmluvy uložená u predávajúceho a kupujúcemu je prístupný iba jej aktuálny stav. Jednotlivé kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať a to v celom rozsahu. Pre určenie obsahu kúpnej zmluvy sa uplatňujú obchodné podmienky platné a účinné v deň, keď kupujúci odošle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča spotrebiteľom najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

V prípade, že sa spotrebiteľ ako kupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy megarent@megarent.sk v záujme vybavenia jeho záležitosti.

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátneho dozoru a v medziach svojich kompetencií vybavuje tiež sťažnosti spotrebiteľov.

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

Kupujúci môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou Komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Spoločnosť BORAK BUILDING, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Právna vymožiteľnosť zliav je vylúčená.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 10. 2017.

Obchodné podmienkyPoštovnéBankový úcet